Per a l’atles es van buscar informadors, "sujetos informadores", que reflectissin la parla popular de cada localitat. Per aquest motiu els triaven que haguessin nascut al poble, preferiblement de família del lloc, que haguessin viatjat poc, sense instrucció, i de certa edat, perquè fossin conservadors, tot i que van evitar enquestar “a los demasiado viejos”. I, en general, van fer servir homes, perquè suposaven que tindrien més coneixements sobre terminologia agrícola que les dones. De tota manera, cal assenyalar que el ALPI va enquestar moltes més dones del que més endavant va ser habitual en els atles posteriors.

 

Folledo. Dipositàries del dialecte

Folledo (León). Dipositàries del dialecte. ARC ARC (Archivo Rodríguez-Castellano)

 

Cada enquesta s’acostumava a preguntar a dos subjectes: un a qui es preguntava el Quadern I, el de Fonètica, Morfologia i Sintaxi, i un altre per al quadern de Lèxic. En alguns casos, les respostes es contrastaven o es completaven amb l’ajut d'altres persones que coneixien a fons els oficis pels quals es demanava i alguna vegada també es van adreçar a les persones cultes del poble. A la pestanya Galería es poden veure les fotografies de molts dels subjectes enquestats, fotografies conservades per Lorenzo Rodríguez-Castellano i la seva família.

 

A la Introducción de l’ALPI, a la pàgina 7, es fa referència al propòsit de reunir en un llibre (que no es va arribar a fer) "les las notaciones" que s'havien anat recollint al llarg del treball de camp:

en un libro anejo, en el que figurarán todos los detalles de las localidades estudiadas y los sujetos informadores, así como todas las observaciones relativas a cada mapa, con las variantes fonéticas, cambios de acepciones, noticias sobre la vitalidad de las formas, etc.

 

    Lorenzo Rodríguez Castellano treballant amb diversos informadors. ARC

Lorenzo Rodríguez-Castellano treballant amb diversos informadors. ARC ARC (Archivo Rodríguez-Castellano)