Per coordinar el treball, l'equip científic, en les reunions que han tingut lloc al llarg d'aquests anys, ha anat definint una sèrie de criteris per guiar les persones que intervenen en el delicat procés de transcripció de les dades. Entre moltes qüestions, calia passar les respostes dels qüestionaris a la base de dades sense perdre res del que s’hi va transcriure, passar-les establint correctament les equivalències entre l'Alfabet Fonètic de la Revista de Filología Española i l'Alfabet Fonètic Internacional, incloure les observacions dels enquestadors, establir una forma ortogràfica de referència i classificar la resposta en un camp semàntic determinat que permetés la seva vinculació amb les altres. A més, es va decidir de recollir qualsevol informació marginal, ja fos en forma d'anotacions soltes, de narracions curtes, de petits dibuixos, etc., i relacionar-la amb les preguntes del qüestionari i amb el camp al qual correspon per poder recuperar-la.
 
Les decisions sobre aquesta qüestió es van anar adoptant a poc a poc, encara que resultaven urgents per incorporar-les al disseny i per desenvolupar l'eina informàtica. Han quedat reflectides en unes detallades instruccions d'ús intern que Inés Fernández-Ordóñez es va encarregar de reunir i de les quals s'ofereix aquí una versió reduïda.
 
Documento de Criterios
Documento de Abreviaturas