Por virtud principal de su información fonética, el ALPI es como una especie de acta documental del carácter y fisonomía del habla popular de la Península en los años inmediatamente anteriores a la guerra civil. La honda conmoción producida por esta guerra en todo el país, y el movimiento de población ocasionado después por motivos económicos y sociales, habrán modificado sin duda alguna las líneas del ALPI, lo cual acentúa su interés como testimonio de valor histórico.

(Navarro Tomás, 1975: 14)

635-IIE_030 A pesar do tempo transcorrido e da publicación dos atlas rexionais, o valor científico do ALPI segue sendo indubidable, entre outras cousas porque a península Ibérica carece ata agora dun atlas xeral semellante aos que posúen outros grandes dominios lingüísticos europeos, un atlas de referencia co que poder contrastar os datos recollidos con posterioridade nas mesmas zonas, e con información que permita, ademais, o estudo comparado das falas iberorrománicas. É certo que desde os anos en que se fixo o groso das súas enquisas as variedades lingüísticas peninsulares evolucionaron e, sobre todo, as condicións demográficas e sociais son moi diferentes das que mostran os datos do ALPI, pero precisamente por iso resulta evidente que o paso do tempo non desvalorizou os contidos deste atlas, senón que os converteu en documentación lingüística e etnográfica, de aí o seu interese científico.